MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

APå Holluf Pile accepterer vi ikke mobning - hverken verbalt, fysisk eller digitalt. Derfor har vi en tydelig holdning og handleplan. Det er vores ambition, at alle børn skal opleve en skole, hvor man accepteres for den man er.

Fællesskaber

Vi vægter, at børnene skal opleve gode fællesskaber i undervisningen og i pauserne.  Vi er derfor mange voksne omkring børnene i pauserne og har klasselærere, der har særlig fokus på trivslen og fællesskabet. Vi har karaktertrækkene: vedholdenhed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed som dannelsesidealer.

Vi vil gerne ruste eleverne til også at kunne færdes på nettet med disse idealer og møde hinanden med tolerance og respekt.

Vi er bevidste om, at en mobbefri skole kræver løbende fokus på emnet. Derfor har vi flere tiltag. Herunder er nævnt få eksempler på dette:   

 • Faste fordybelsesdage på 6. årgang om “Det Gode Ungeliv”.
 • Fordybelsesdage med fokus på trivsel fra 0.-9. årgang
 • Fokus på digital dannelse, herunder forebyggelse af digital mobning  
 • Venskabsklasser på tværs af årgangene.
 • Målrettet arbejde i Børnemiljøet med aktiviteter og med værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod. (materialet “Fri for mobberi”).
 • Kommunikation og konflikthåndtering på børneniveau.
 • Legegrupper
 • Fælles lejrskole med fokus på fællesskaber og dannelse - De ældste elever som gode rollemodeller
 • Skolerejser og internationale samarbejder på tværs af alle årgange styrker forståelsen af andre kulturer.
 • Ungemiljøet arbejder med programmet MOT, for at styrke unges tryghed og robusthed

 

Definition af mobning
Når en person gentagne gange og over tid udsættes for negative handlinger. Dette gør sig gældende i alle fora - såvel fysiske som digitale.

 

Skole, forældre og mobning

I er som forældre børnenes usynlige klassekammerater, og som sådan kan I gøre rigtig meget. Vi ønsker et tæt forældresamarbejde. I skal kende klassens lærere og pædagoger, men I skal også investere tid i hinanden. I skal kende jeres børns klassekammerater. Det skal være naturligt for klassens forældre at kommunikere internt, når situationen kræver det. Et stærkt forældre sammenhold gavner også DIT barn.

Vi opfordrer jer til at tale positivt om hinanden, skolen, lærerne, pædagogerne og klassekammeraterne. Jeres børn spejler sig i jer. Slår I en god tone an på skrift og i tale, så er I gode usynlige kammerater for såvel klassen som for jeres egne børn. På den måde kan vi sammen skabe den bedste skoledag for jeres børn.

Hvis skole/forældre/elever bliver opmærksom på en mulig mobbesituation sker følgende:

 • Som forældre/elev henvender man sig som det første til klasselæreren.

 • Teamet kortlægger problemet og inddrager relevante og berørte personer - herunder skolens ledelse.

 • Såfremt skolen vurderer, at der er tale om mobning igangsættes “her-og-nu”-foranstaltninger.

 • Indenfor 10 arbejdsdage udarbejdes en handlingsplan.

 • Berørte elever og forældre informeres om handlingsplanens indhold.

 • Handlingsplanen følges op løbende og revideres efter aftale med de berørte parter.   

 

Mobning foregår altid i et fællesskab. Mobning handler ikke om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen.