MENU
Aula_close Layer 1

Internationalt samarbejde

Den internationale dimension på Holluf Pile Skole

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: (…) gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer (…)” Citat: Folkeskolens formålsparagraf §1.

Børn vokser i dag op i et multikulturelt, globalt samfund. Det er folkeskolens opgave at sikre, at eleverne bliver i stand til at begå sig i det samfund. Derfor arbejder vi på Holluf Pile Skole aktivt med den internationale dimension. Det er vigtigt at styrke elevernes forståelse for og evne til at kommunikere med kulturer, sprog, traditioner og perspektiver.

Skolen har jævnligt og som en helt naturlig del af hverdagen besøg af udenlandske gæster, i form af elever, der er på udveksling hos danske elever, lærere fra andre lande, der er interesserede i den måde, vi driver skole på, forskere, der undersøger den danske skolemodel, pædagoger, der kigger på pædagogernes arbejde i skoledelen og meget andet. Vores døre er som udgangspunkt åbne, og eleverne er altid glade for at vise rundt.

Målet for det internationale arbejde på Holluf Pile Skole

Vi ønsker at:
Arbejdet bredes ud til alle dele af organisationen, så alle elever på Holluf Pile Skole gør sig erfaringer med, udvikler kompetencer i og får udbytte af den internationale dimension.

- alle elever skal i løbet af deres skoletid have deltaget i et internationalt projekt.
- alle elever skal i deres brug af fremmedsprog have en oplevelse af et autentisk behov for at kunne kommunikere.

Den internationale dimension opfattes og behandles som en integreret del af undervisningen på alle klassetrin.


Vidensmål
Gennem skoleforløbet arbejdes der frem mod, at eleverne:

 • kender til livsvilkår i andre dele af verden
 • har kendskab til menneskerettigheder
 • får kendskab til andre kulturer og socio-økonomiske forhold
 • har kendskab til miljø- og sundhedsforhold

Handlemål
Gennem skoleforløbet arbejdes der frem mod, at eleverne:

 • styrker deres IT-færdigheder gennem kommunikation med elever i andre lande
 • kan anvende fremmedsprog i samarbejdet med andre
 • kan samarbejde og tage medansvar for fælles løsninger
 • tage initiativ til at bekæmpe diskrimination og ulighed
 • kan se realistiske handlemuligheder
 • kan planlægge eget arbejde

Mål for personlig udvikling
Gennem skoleforløbet arbejdes der frem mod, at eleverne:

 • udvikler mod og lyst til at møde det ukendte
 • udvise nysgerrighed og lærelyst
 • acceptere andres værdinormer
 • udvise kulturel indlevelsesevne samt mellemfolkelig forståelse
 • kan udvise initiativ

 

Vi har netop afsluttet et nordisk projekt, hvor en klasse fra Holluf Pile skole har samarbejdet med en norsk og en svensk klasse om nordisk sprog. Eleverne har arbejdet sammen om faglige emner, og de har besøgt hinanden på skift. Samtidig deltager en anden klasse i et samarbejde med en klasse i Frankrig, Italien og to klasser i Wales om projektet, “Digi Hands”. Projektets formål er at udveksle og udvikle ideer til, hvordan vi kan arbejde digitalt i de små klasser, samt at styrke elevernes kultur- og sprogforståelse. Projektet indeholder også en udveksling for de danske elever, hvor de har besøgt de walisiske elever, og vi har været værter for de franske elevers besøg til Danmark. Skolens elevråd deltager pt.  i et nordisk udvekslingsprojekt, der har fokus på erfaringsudveksling om elevdemokrati i Norden. Det er et spændende projekt, der bringer elevrådet til både Norge, Finland og Litauen. Samtidig med alt dette har flere og flere klasser pennevenner i lande over hele Europa, både Frankrig, Island, Italien og Sverige. Det er berigende og spændende for eleverne også digitalt at møde andre elever på skrift og billede, deres sprogkundskaber forbedres herigennem, men det pirrer også elevernes nysgerrighed på verden.

Vi har på skolen en international modtageklasse, som tager imod elever ”på gennemrejse”, som har brug for at vedligeholde deres engelskkundskaber, men samtidig ønsker at være en del af dansk kultur og samarbejde med vores danske elever. Det er et tilbud, vi kan varetage, fordi vi har kompetent personale og elever, der er nysgerrige på det nye og tager imod med åbne arme.

Vi arbejder hver dag med at åbne verden for eleverne. En stadigt mere international verden og en folkeskole under forandring kalder på, at lærerne og elever løbende inspireres til dette arbejde.

Efteruddannelse og samarbejdsprojekter med en international dimension kan give vigtig inspiration til arbejdet, både for skolen, for lærerne og for vores elever, fordi vi ved at udveksle erfaringer med andre lande får mulighed for at blive klogere på os selv - og for at se vores egne styrker i et nyt perspektiv.

Holluf Pile Skole har ambitioner om at styrke den internationale dimension yderligere de kommende år som et bidrag til den nye folkeskolereforms mål om at klæde eleverne bedre på til en verden i forandring.

Hvis I har spørgsmål til vores internationale arbejde, skal I endelig kontakte skolens internationale koordinator Ritt Kristensen (ritt2013@gmail.com)