MENU
Aula_close Layer 1

Det særlige sprogtilbud

Det særlige sprogtilbud på Holluf Pile Skole er en specialpædagogisk enhed under Odense Kommune for elever med sproglige vanskeligheder. 

Målet er at give disse elever de bedst mulige betingelser for at udvikle sig sprogligt, fagligt og socialt i en almenklasse med sideløbende tale- og sprogundervisning i Det særlige sprogtilbud.

 Dagligdagen i Det særlige sprogtilbud:

Eleven i Det særlige sprogtilbud tilknyttes en almenklasse, hvor en stor del af skoledagen foregår, og hvor eleven får rig mulighed for at styrke og udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer i samspillet med klassekammerater og faglærere.

Samtidig modtager eleven intensiv undervisning i Det særlige sprogtilbud enten som individuel undervisning eller som gruppeundervisning på små hold alt efter den enkeltes behov.

Undervisningen:

I Det særlige sprogtilbud bliver undervisningen tilrettelagt og differentieret til den enkelte elev, med udgangspunkt i elevens sproglige niveau og kompetencer. Elevens sproglige udvikling og trivsel følges tæt af den koordinerende talehørelærer i såvel almenklassen som Det særlige sprogtilbud.

Talehørelæreren fungerer også som koordinator mellem skole, hjem og relevante øvrige fagpersoner, som kan bidrage til barnets fortsatte udvikling og trivsel.

 Sproglige vanskeligheder:

Elever i Det særlige sprogtilbud har det til fælles, at sproget er deres udfordring, og det er typisk meget forskelligt, hvordan det kommer til udtryk. Eleverne kan fx have svært ved:

- at udtale sprogets lyde korrekt

- at finde de rigtige ord

- at danne sætninger  

- at forstå en besked  

- at huske, hvad der bliver sagt

 
I Det særlige sprogtilbud arbejdes der i dybden med alle former for sprogstimulering i forhold til ekspressive, impressive og pragmatiske sproglige vanskeligheder.

Målet er at styrke elevernes tale-, sprog- og kommunikations-kompetencer.


De fysiske rammer

Det særlige sprogtilbud har sit eget undervisningslokale i indskolingsområdet på skolen, hvor eleverne i trygge rammer kan træne deres tale og sprog. 

Dagligdagen er bygget op omkring en tydelig og genkendelig struktur og med stort fokus på, at undervisningen varieres med både kreative-, bevægelses-, motoriske- og praktiske øvelser i arbejdet med fx sekvenser eller udtale.

Eleverne i Det særlige sprogtilbud får hver deres iPad til sprogtræning og brug på skolen.


Vi lægger stor vægt på, at eleverne i Det særlige sprogtilbud oplever sammenhæng mellem det, der arbejdes med i almenklassen, og det de træner i Det særlige sprogtilbud. Det særlige sprogtilbud forbereder eleverne på det, som kommer i almenklassen og styrker derved elevernes kompetencer og muligheder for læring i almenklassen.


Eleverne udsluses til distriktsskolen senest efter 3. klasse, eller når den enkelte elev sprogligt er klar. Dette vurderes løbende af den koordinerende talehørelærer i tæt samarbejde med 

skolens psykolog og PPR.

 
Det særlige sprogtilbud:

tager udgangspunkt i det enkelte elevs behov

styrker elevens sproglige udvikling både tale-, sprog- og kommunikationskompetencer

styrker elevens ressourceområder 

har fokus på trivsel foregår i eget lokale, hvor barnet får ekstra ro til at fordybe sig i tale-/sprogundervisningen

struktur og forudsigelighed vægtes højt variation og bevægelse inddrages i forhold til elevens behov

Teamet bag Det særlige sprogtilbud:

Nina Haselbach

Talehørelærer og koordinator af Det særlige sprogtilbud

Dorte Olesen

Talehørelærer

Lise Lotte Trondheim
Psykolog
Mobiltelefon: 29385993
lltr@odense.dk